...WELCOME TO NSO KRATHUMBAN HOSPITAL...

...กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ยินดีต้อนรับ...

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพยาบาลที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ปรัชญา

การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คือ หัวใจพยาบาล

ค่านิยม

มี ใจ บริการ