...WELCOME TO NSO KRATHUMBAN HOSPITAL...

...กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ยินดีต้อนรับ...

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพยาบาลที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ปรัชญา

การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คือ หัวใจพยาบาล

ค่านิยม

มี ใจ บริการ

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล                           

ห้องคลอด

กุมารเวชกรรม

อายุรกรรม

ศัลยกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561